TV Victoria biedt vele faciliteiten. De vereniging heeft 11 prachtige, goed onderhouden tennisbanen (gravel). U kunt tegen vergoeding ook binnen tennissen in de tennishal op deze locatie. De hal beschikt over 8 binnenbanen waar te allen tijde getennist kan worden. In de winter zijn de buitenbanen gesloten en wordt er binnen getennist.

Openingstijden Tennispark Victoria:

Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 23.30 uur

Zaterdag en zondag van 09.00 – 18.00 uur

De cursussen worden gegeven op

Maandag: 08:00 – 23:00
Dinsdag: 08:00 – 23:00
Woensdag: 08:00 – 23:00
Donderdag: 08:00 – 23:00
Vrijdag: 08:00 – 23:00
Zaterdag: 09:00 – 13:30
Zondag:

T.V. Victoria
Kralingseweg 226
3062 CG Rotterdam

Telefoon: 010 – 242 44 22

T.V. Victoria

Bij Victoria is het mogelijk om zowel in de zomer als in de winter les te krijgen. De zomerperiode loopt van april tot en met september en duurt 20 weken. De winterperiode van oktober tot en met maart en duurt 24 weken. De wintertennislessen worden gegeven in de tennishal van Victoria.

 

Niet-leden

Het tennispark van Victoria is ook toegankelijk voor niet-leden. Als u geen lid bent van TV Victoria is er toch een mogelijkheid om les te nemen bij de club. Naast het lestarief, betaalt u dan ook de baanhuur.

Voor meer informatie of een inschrijfformulier kunt u tijdens kantooruren bellen met At Vantage Tennis Academy.

De trainingsdata en -tijden ontvangt iedere cursist minimaal 1 week voorafgaand aan de cursus.

In het algemeen geldt:

 • Zomerperiode: 1 april – 30 september
 • Winterperiode: 1 oktober – 31 maart

Bart Koster

Raymond Schot

Christian Vroomen

Mark Luyk

Theo Koopman

Edwin van der Hoeven

Wesley Molders

Lesreglement Victoria 
tevens houdende Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing zijnde op deze overeenkomst

 1. Een lesuur duurt 50 minuten, een les 1/2 uur duurt 25 minuten.
 2. Men kan alleen tennisles volgen als men lid is van de desbetreffende vereniging. Behoudens de winterlessen in de tennishal en kennismakings- en wervingsacties in overleg met de vereniging.
 3. De exacte lesweken en lestijden staan vermeld in de toegezonden mail waarin de planning voor de trainingen wordt bekend gemaakt.
 4. De les gaat altijd door, tenzij de train(st)er afbelt.
 5. Als lessen door het weer geen doorgang kunnen vinden geeft de trainer/ster een alternatieve training.
 6. Privélessen (voor 1 persoon) worden ingehaald mits er van te voren met de trainer contact is geweest over de reden van afwezigheid.
 7. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald!!!
 8. De trainer/ster beoordeelt of een training geen doorgang kan vinden.
 9. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
 10. Er wordt geen les gegeven: op officiële feestdagen (2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag), in de kerstvakantie, in één van de weken van de meivakantie  en in de 2t/m 5e  week van de zomervakantie.
 11. Indien de groepsgrootte anders wordt dan voor opgegeven of waar oorspronkelijk mee begonnen werd, wordt het totaal aantal lesuren of het lesbedrag evenredig aangepast.
 12. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.
 13. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden.
 14. In de zomer is er altijd in de eerste week van de officiële schoolvakantie een inhaalweek. Tijdens deze inhaalweek worden de niet gegeven trainingen, in overleg met de train(st)er, ingehaald.
 15. De directie van At Vantage Tennis Academy is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en evt. daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 16. Betaling der verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan op de navolgende wijze:
  De lesgelden worden, aan het einde van de eerste lesmaand, conform de aangegeven termijnen geïncasseerd. Heeft u voor meerdere termijnen gekozen, dan zullen de in de direct daaropvolgende maanden, deze termijnen worden geïncasseerd. Indien wij deze niet kunnen incasseren, zullen wij een nota verzenden (zijnde het lesgeld vermeerderd met € 10,00 administratiekosten)
 17. Bij niet tijdige betaling zal het restant van het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
 18. Alle buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan de incasso der vordering, komen ten laste van de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 en te vermeerderen met BTW.
 19. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.