TC de Kooistee (TCK) is opgericht 16 november 1979. Dat wil niet zeggen dat er vanaf deze datum al kon worden getennist, want de officiële opening van het park was pas 25 juni 1983, ruim 3,5 jaar na de oprichtingsdatum. In deze tussenliggende periode werd er door de oprichters hard gewerkt om dat te realiseren waar de leden vandaag de dag nog plezier aan kunnen beleven: tennissen in de Kooistee op een mooi en gezellig park.
Het park ligt aan het Schelpenpad 10 te Hellevoetsluis en heeft 8 Purous Kusion Court tennisbanen, een oefenkooi en miniveldje. Centraal ligt het clubhuis met overdekt (verwarmd) terras, dat direct uitzicht geeft op de banen 3 en 4. Het park is 364 dagen per jaar geopend (alleen 1e Kerstdag gesloten), tenzij de weergoden het niet toelaten. Op de zaterdagen, wanneer er geen activiteiten zijn gepland, is het clubhuis gesloten. Op de andere dagen wordt het clubhuis bemand door Parkbeheerders (wekelijks tussen 09.00 en 19.00 uur) en leden via (verplichte) kantinediensten (wekelijks na 19.00 uur en zondags tussen 09.00 en 23.00 uur). Indien er geen evenementen zijn gepland, er kan dagelijks vrij getennist worden tussen 09.00 en 22.30 uur (zaterdags tot 17.00 uur).

Lid zijn van TCK betekent ook automatisch lid van de KNLTB, de Bond voor de tennissers. Voordeel is dat alle leden door het spelen van competitie en toernooien hun speelsterkte en rating weten en ook op andere parken aan open toernooien mee kunnen doen.

TCK heeft een divers ledenbestand. Er is geen minimum of maximum leeftijd waarop men lid kan worden. Zo zit het jongste lid net op de basisschool en is het oudste lid 90!

Actuele informatie over de vereniging wordt gegeven via de website www.tc-de-kooistee.com . Ook heeft TC de Kooistee een facebook account waar regelmatig informatie opkomt.

Activiteiten

Voor iedereen die kennis wil maken met de tennissport is er de kennismakingscursus ‘Maak Kennis met Tennis‘. De cursus voor senioren is speciaal bedoeld voor iedereen die altijd al eens wilde tennissen maar daar om verschillende redenen nooit aan toe is gekomen. Voor de jeugd is de cursus er op gericht om op een speelse manier kennis te laten maken met de tennissport. De cursus is toegankelijk voor iedereen die geen lid is van een tennisclub.
Verder is er het jaarlijkse Open Toernooi en de Clubkampioenschappen voor senioren en de jeugd.
De welbekende toss is voor de jeugd op zondagochtend en woensdagmiddag, voor de senioren op donderdagmiddag, voor senioren en jeugd vanaf 15 jaar op vrijdagavond en voor de beginners is er eenmaal per maand op zondag een toss.
Ook worden er regelmatig diverse soorten eendagstoernooien georganiseerd en is er een laddercompetitie.
Speciaal voor de jeugd is er het jaarlijkse Jeugdkamp en niet te vergeten het mentortennis.

 

De cursussen worden gegeven op

 

Maandag:

 

15:00 – 23:00

Dinsdag: 15:00 – 23:00
Woensdag: 13:00 – 23:00
Donderdag: 15:00 – 23:00
Vrijdag: 15:00 – 23:00
Zaterdag:
Zondag:

TC de Kooistee
Schelpenpad 10
3225 BZ  HELLEVOETSLUIS

Telefoon 0181-318215

TC De Kooistee

Bij TC De Kooistee is het mogelijk om zowel in de zomer als in de winter les te krijgen. De zomerperiode loopt vanaf april tot en met september en duurt 21 weken. De winterperiode loopt vanaf oktober tot en met maart en duurt 20 weken. De trainingen worden gegeven op het tennispark.

Maak kennis met tennis

Voor iedereen die graag een keer een bal zou willen slaan heeft At Vantage Tennis Academy het project Maak kennis met tennis opgezet. Voor deze bijzondere kennismaking met de tennissport hoef je geen lid te zijn van een vereniging. De cursus is namelijk bedoeld voor mensen die nog nooit of lange tijd geleden tegen een bal hebben geslagen. In tien lessen krijgen de deelnemers de basisbeginselen van het tennis aangeleerd. Dat wil zeggen dat het accent vooral ligt op het slaan van de ballen, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle slagen. Van jong tot oud kunnen beginnelingen proberen of de sport iets voor hun is. De jeugdcursussen worden afgesloten met een balvaardigheidsdiploma. Bij een geslaagde kennismaking is er de mogelijkheid om een vervolgcursus aan te vragen. Die cursus wordt afgesloten met een slagvaardigheidsdiploma.

De trainingsdata en -tijden ontvangt iedere cursist minimaal 1 week voorafgaand aan de cursus.

In het algemeen geldt:

 • Zomerperiode: 1 april – 30 september
 • Winterperiode: 1 oktober – 31 maart

Dennis de Kramer

Raymond Schot

Lesreglement TC de Kooistee 
tevens houdende Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing zijnde op deze overeenkomst

 1. Een lesuur duurt 50 minuten, een les 1/2 uur duurt 25 minuten.
 2. Men kan alleen tennisles volgen als men lid is van de desbetreffende vereniging. Behoudens de winterlessen in de tennishal en kennismakings- en wervingsacties in overleg met de vereniging.
 3. De exacte lesweken en lestijden staan vermeld in de toegezonden mail waarin de planning voor de trainingen wordt bekend gemaakt.
 4. In de winter krijgt u gegarandeerd 17 weken les bij een lescyclus van 20 weken. Bij bijvoorbeeld 15 gegeven lessen retourneren wij 2 weken lesgeld. Uiteraard geldt dit niet bij afwezigheid door eigen toedoen.
 5. De les gaat altijd door, tenzij de train(st)er afbelt.
 6. Als lessen door het weer geen doorgang kunnen vinden geeft de trainer/ster een alternatieve training.
 7. Privélessen (voor 1 persoon) worden ingehaald mits er van te voren met de trainer contact is geweest over de reden van afwezigheid.
 8. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald!!!
 9. De trainer/ster beoordeelt of een training geen doorgang kan vinden.
 10. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
 11. Er wordt geen les gegeven: op officiële feestdagen (2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag) en in de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie en in de 2t/m 5e  week van de zomervakantie.
 12. Indien de groepsgrootte anders wordt dan voor opgegeven of waar oorspronkelijk mee begonnen werd, wordt het totaal aantal lesuren of het lesbedrag evenredig aangepast.
 13. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.
 14. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden.
 15. In de zomer is er altijd in de eerste week van de officiële schoolvakantie een inhaalweek. Tijdens deze inhaalweek worden de niet gegeven trainingen, in overleg met de train(st)er, ingehaald.
 16. De directie van At Vantage Tennis Academy is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en evt. daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 17. Betaling der verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan op de navolgende wijze:
  De lesgelden worden, aan het einde van de eerste lesmaand, conform de aangegeven termijnen geïncasseerd. Heeft u voor meerdere termijnen gekozen, dan zullen de in de direct daaropvolgende maanden, deze termijnen worden geïncasseerd. Indien wij deze niet kunnen incasseren, zullen wij een nota verzenden (zijnde het lesgeld vermeerderd met € 10,00 administratiekosten)
 18. Bij niet tijdige betaling zal het restant van het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
 19. Alle buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan de incasso der vordering, komen ten laste van de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 en te vermeerderen met BTW.
 20. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

.